Kongresová turistika SAV

Ubytovanie
Typ izby Cena za 1 izbu/1 noc
Dvojlôžková - štandard 36,00 €
Dvojlôžková - štandard/single 36,00 €
Dvojlôžková - LUX 36,00 €
Dvojlôžková - LUX/single 36,00 €
Apartmán - /1-4 osoby/ 60,00 €
Prístelka 8,50 €

Kapacita - 32 dvojlôžk./štandard, 6 dvojlôžk./LUX 3 apartmány, možnosť prístelky na niektorých izbách

V cene ubytovania nie je zahrnutý miestny poplatok-daň z ubytovania 0,50 € /1 osoba/noc

Štandardná izba - 2 oddelené lôžka,kúpeľňa,WC,rádio,TV,minibar,loggia.
LUX - manžel.dvojlôžko,kúpeľňa,WC,rádio,TV,telefón,minibar,možnosť1-2 prístelok/rozť.pohovka/
Apartmán - spálňa a obýv.izba,kúpeľňa,WC,rádio,TV,telefón,minibar,možnosť 1 - 2 prístelok
 
Ceny je možné stanoviť odchylne - dohodou, v súlade s § 2 a 3 zák.č.18/96 Z.z. o cenách.
Uvedené ceny sú zmluvné a vrátane DPH.
Platnosť od 01.09.2014

 

Cena pre 1 osobu/1 deň  
Stravovanie
Raňajky bufetové 5,60 €
Obedy 6,50 €
Večere 6,50 €
Slávn.obed/večera 15,20 €
Raut/recepcia 26,50 €
Káv.prest./káva/čaj,mlieko,min.,peč/ 2,00 €

Kapacita reštaurácie - 90 miest

prenájom za 1 deň  
Ostatné služby
Kongresová hala, vr.techniky - 170 kresiel 250,00 €
Salónik - 28 miest 90,00 €
Banketová sála/za účelom prednášok/ - 60 miest 150,00 €
Dataprojektor + notebook/salónik,banketová sála/ 50,00 €
Pracovný stôl na výstavné účely/1 ks 20,00 €
Posterový panel /1 ks 2,00 €

Schválil: P SAV uznesením č. 324 , zo dňa 4.7.2014 , s platnosťou od 1.9.2014

Rekreačné a pracovné pobyty SAV

Ubytovanie
Typ izby Rekreačný pobyt  1 izba/1 noc Pracovný pobyt          1 osoba/1 noc
Dvojlôžková - štandard 22,00 € 18,00 €
Dvojlôžková - štandard/single 16,50 € 18,00 €
Dvojlôžková - Lux 29,00 € 18,00 €
Dvojlôžková - Lux/single 22,00 € 18,00 €
Apartmán (1 - 4 osoby) 44,00 € 18,00 €
Prístelka 6,00 € 8,50 €
Daň z ubytovania/os. od 15 r. 0,50 € 0,50 €

 

Stravovanie
  Rekreačný pobyt Pracovný pobyt
  Dosp.osoba Deti do 10 r. Dosp.osoba
Raňajky  bufetové 4,60 € 3,00 € 4,60 €
Obed /150 g mäsa/ 4,80 € 3,80 € 4,80 €
Večera /150 g mäsa/ 4,80 € 3,80 € 4,80 €
Polopenzia 9,40 € 6,80 € 9,40 €
Celá penzia 14,20 € 10,60 € 14,20 €
Uvedené rekr.ceny sú platné i pre rodinných príslušníkov pracovníka SAV (manžel/-ka, nezaopatrené deti - študujúce SŚ, VŠ) ako aj pre dôchodcov, ktorí odišli do dôchodku z organizácie SAV.
 
Schválil : P SAV uznesením č. 324, zo dňa 4.7.2014, s platnosťou od 1.9.2014
 
Ceny je možné stanoviť odchylne - dohodou, v súlade s § 2 a 3 zák.č.18/96 Z.z. o cenách. 
Uvedené ceny sú zmluvné a vrátane DPH.

Doplnkové služby

Relaxačné služby
Cena pre 1 dospelú osobu   Čas
Sauna 7,00 € 2 hodiny
Solárium 0,50 € 1 minúta
Posilňovňa 2,00 € 2 hodiny
Vírivá vaňa 4,50 € 30 minút
Masáž chrbtice 10,00 € 25 minút
Masáž /chrbtica,šija,nohy/ 15,00 € 50 minút
Relax-balíček : sauna,vírivá vaňa,masáž chrbtice 19,00 € 3 hodiny
Masáž - lávové kamene 12,00 € 25 minút
Masáž - lávové kamene 18,00 € 50 minút
Reflexná masáž /chodidlá/ 10,00 € 25 minút

 

Športoviská a športové potreby
    Čas
Tenisový kurt 4,00 € 1 hodina
Tenisová raketa 3,00 € 1 hodina
Futbalové ihrisko 13,00 € 3 hodiny
Bicykel 9,00 € 1/2 deň
  14,50 € 1 deň
Altánok s krbom 7,00 € 1 hodina

 

Hry
Biliard zdarma 1 hodina
Stolný tenis zdarma 1 hodina
Ostatné služby
Kopírovanie 0,10 € 1 strana
Fax 1,10 € 1 strana
Doprava osobná 0,50 € 1 km
Uvedené ceny sú zmluvné a vrátane DPH.
 
Schválil: P SAV uznesením č. 324, zo dňa 4.7.2014, s platnosťou od 1.9.2014

Ubytovací poriadok

Ubytovanie klientov (hostí) sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, na základe slovenského práva a týmto ubytovacím poriadkom. Ubytovaný hosť prijíma ubytovací poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržiavať jeho ustanovenia. Hosť je povinný sa s týmto ubytovacím poriadkom riadne oboznámiť, na jeho neznalosť sa nebude brať zreteľ.

 1. V Kongresovom centre Academia môže byť ubytovaný len hosť, ktorý má objednané a prevádzkovateľom potvrdené služby alebo došlo k zmluvnému vzťahu na mieste ubytovania, resp. je k ubytovaniu riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží k nahliadnutiu pracovníkovi recepcie pri príchode občiansky preukaz, cestovný pas, resp. iný platný doklad totožnosti, v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení a evidencii pobytu občanov SR v platnom znení a v zmysle zákona č. 428//2008 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 2. Hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR, je povinný v zmysle zákona č.404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení, vyplniť a odovzdať na recepciu úradné tlačivo o hlásení pobytu, ktoré mu bolo predložené pri príchode pracovníkom recepcie, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne, čo potvrdí svojím podpisom.
 3. Prevádzkovateľ poskytuje hosťom služby minimálne v rozsahu a kvalite určenej Vyhláškou MH SR č.277/2008 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried. Objednávky ubytovacích služieb, ktoré boli potvrdené prevádzkovateľom (písomne alebo iným spôsobom) a neboli klientom zrušené, sú obojstranne záväzné. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia si vyhradzuje právo, vo výnimočných prípadoch, ponúknuť hosťovi iné ubytovanie ,než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 4. Na základe objednaného ubytovania je prevádzkovateľ povinný ubytovať hosťa v deň príchodu, v čase od 14:00 hod. a najneskôr do 18:00 hod. Do toho istého času trvá rezervácia, ak nie je vopred dohodnuté inak. Po 18:00 hod. ubytovacie zariadenie môže disponovať rezervovanou kapacitou izieb. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 10:00 hod. je povinný uhradiť plnú cenu ubytovania aj za predchádzajúcu noc.
 5. Poskytnuté ubytovanie je hosť oprávnený používať do 10:00 hod. posledného dňa pobytu, ak neexistuje žiadna inak znejúca dohoda. Ak hosť neuvoľní izbu v stanovenom čase, môže mu ubytovacie zariadenie účtovať cenu ubytovania za celý nasledujúci deň.
 6. V prípade, že hosť požiada o predĺženie pobytu, môže mu prevádzkovateľ ponúknuť z kapacitných a prevádzkových dôvodov aj inú izbu, v inej cenovej relácii, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 7. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas pobytu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžná, údržbár, príp. iní zamestnanci prevádzkovateľa.
 8. Hosť pri príchode na izbu si vo vlastnom záujme skontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe, vybavenosť minibaru v súlade s cenníkom a zistené závady ihneď nahlási na recepcii. V prípade, že tak neučiní, bude za tieto závady zodpovedať, ako keby ich spôsobil on sám.
 9. V ubytovacom zariadení nesmie hosť bez súhlasu prevádzkovateľa vykonávať zmeny na zariadení, opravy a akékoľvek zásahy do televíznych prijímačov, elektrickej siete alebo inej inštalácie, inak hosť zodpovedá za všetku škodu, ktorá týmto vznikne.
 10. V KC Academia a zvlášť na izbách nie je dovolené hosťom používať vlastné elektrické prenosné spotrebiče, okrem tých, ktoré slúžia na osobnú hygienu (holiaci strojček, sušič vlasov).
 11. Hosťom nie je dovolené vnášať do izieb alebo iných, nie na to určených priestorov, športové náradie, lyžiarsku výstroj a iné predmety, pre úschovu ktorých je určené vyhradené miesto v prízemí (úschovňa športových potrieb, lyžiareň).
 12. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelej osoby v hotelovej izbe a ostatných priestoroch ubytovacieho zariadenia. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.
 13. Pri prijímanie návštev sú vyhradené spoločenské priestory ubytovacieho zariadenia. V izbe smie hosť prijímať návštevy len so súhlasom pracovníka recepcie a to v čase od 8:00 – 22:00 hodiny. Ubytovací poriadok je záväzný aj pre návštevy na izbách a za jeho dodržiavanie zodpovedá hosť prihlásený k pobytu. V oprávnených prípadoch môže pracovník recepcie požadovať od návštevy identifikačný doklad a je splnomocnený návštevu na izbe aj neumožniť.
 14. Prevádzkovateľ zodpovedá za veci vnesené hosťom do jeho priestorov, ako aj za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto boli odložené na vyhradenom mieste, alebo tam, kde sa obvykle odkladajú, max. však do výšky 33,- €. Za peniaze, šperky a iné cennosti zodpovedá prevádzkovateľ len v prípade, ak ich prevzal do úschovy.
 15. Psov a iné domáce zvieratá nie je možné ubytovať v zariadení !
 16. V čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. je klient povinný dodržiavať nočný kľud !
 17. Na izbách, ako aj v ostatných priestoroch ubytovacieho zariadenia je prísny zákaz fajčenia! Kongresové centrum Academia je nefajčiarske zariadenie !
 18. Loptové a iné hry je povolené hrať na ihrisku, alebo na vyhradených priestoroch tak, aby nebol rušený pokoj a bezpečnosť ubytovaných hostí.
 19. Do priestoru hotela je možné vchádzať motorovými vozidlami len po prístupových cestách a parkovať len na vyhradených miestach. V priestoroch ubytovacieho zariadenia je zakázané používanie svetelných, zvukových signálov a ponechanie motora vozidla v chode.
 20. Pred odchodom z izby je hosť povinný uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá, uzamknúť balkónové a vchodové dvere a kľúč odovzdať na určené miesto (recepcia).Hosť je povinný nahlásiť pri zúčtovaní pobytu konzumáciu z minibaru a uhradiť platbu za ubytovanie, minibar a ostatné poskytnuté služby, spravidla pri ukončení pobytu ,ak nie je dohodnuté inak. KC Academia akceptuje hotovostné ako aj bezhotovostné platby (platobná karta, faktúra). Cenník služieb za prechodné ubytovanie, reštauračné a doplnkové služby je k nahliadnutiu na recepcii ubytovacieho zariadenia.
 21. Sťažnosti, pripomienky, prípadné návrhy na zlepšenie činnosti prijíma vedenie ubytovacieho zariadenia, spravidla počas pobytu, najneskôr však pri odhlásení.
 22. Hosťom je k dispozícii reklamačný a na viditeľnom mieste umiestnený aj požiarny poriadok, ktorým je hosť povinný sa riadiť počas svojho pobytu v ubytovacom zariadení.
 23. Prevádzkovateľ zabezpečí hosťom lekársku starostlivosť pri nemoci, resp. zranení . Hosť je povinný prispôsobiť pobyt v ubytovacom zariadení s prihliadnutím na svoj zdravotný stav a svoje fyzické a psychické schopnosti.
 24. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, všeobecných morálnych a etických pravidiel, obvyklých na území SR.V prípade, že ubytovací poriadok poruší hrubým spôsobom , má prevádzkovateľ podľa § 759 ods. 2 Občianskeho zákonníka, právo okamžite odstúpiť od zmluvy o poskytovaní všetkých služieb, ešte pred uplynutím dohodnutého termínu ubytovacích služieb.

Ubytovací poriadok nadobúda platnosť dňa 31.1.2013

Stará Lesná, 31.1.2013

Dovjaková Božena
vedúca KC Academia

Reklamačný poriadok

pre prevádzku poskytujúcu služby verejného stravovania a ubytovania

Na zabezpečenie správneho postupu pri vybavovaní reklamácií chýb výrobkov, tovaru a služieb poskytovaných a predávaných v prevádzke verejného stravovania, ubytovania /ďalej len „prevádzka“/vydáva sa na základe zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok:

 

 

ČLÁNOK 1 
Právo na reklamovanie chybných služieb

 

 1. Ak spotrebiteľ zistí, že predané pokrmy, nápoje, tovar, poskytnuté služby, alebo služby s ním súvisiace majú chybu, má právo tieto chyby reklamovať.
 2. Chyby akosti pokrmov a nápojov určených na okamžitú spotrebu v prevádzke reklamuje spotrebiteľ počas konzumácie predovšetkým priamo u obsluhujúceho pracovníka, ktorý ihneď o reklamácii vyrozumie vedúceho prevádzky alebo ním povereného pracovníka. V prípade, že chyby pokrmov a nápojov určených na okamžitú spotrebu v prevádzke sa týkajú množstva a hmotnosti, musia byť reklamované ešte pred začiatkom konzumácie.
 3. Chyby iného tovaru spotrebiteľ uplatní v stredisku, kde tovar kúpil, bez zbytočného odkladu na základe dokladu o nákupe, najneskôr však do konca záručnej lehoty / u potravín 8 dní/, pokiaľ na obale predávaného tovaru je označená lehota, do ktorej sa musí tovar použiť, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 4. Nedostatky v ubytovaní treba uplatniť u vedúceho prevádzky alebo jeho zástupcu bez zbytočného odkladu. Právo na reklamáciu zanikne pokiaľ nebolo uplatnené najneskôr do 6 mesiacov od poskytnutia služby.
 5. Spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o vykonaní služby /kópiu objednávky, faktúru a pod. /, prípadne aj tovar, u ktorého chybu reklamuje /napr. upomienkový predmet a pod./

 

ČLÁNOK 2 
Vybavovanie reklamácie

 

 1. Vedúci alebo ním poverený pracovník prevádzky, ktorý reklamácie prijíma, je povinný informovať spotrebiteľa o platných predpisoch a normách pre poskytovanie služieb. Ak nie je možné reklamácie vybaviť ihneď, alebo nepovažuje ju vedúci prevádzky za opodstatnenú, je povinný spísať so spotrebiteľom záznam o reklamácii.
 2. V zázname uvedie presne označenie služby a čas, kedy bola poskytnutá, a ďalej v čom vidí spotrebiteľ chybu a požiadavku, ako má byť reklamácia vybavená /napr. zľavou z ceny poskytnutej služby/. Ak spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie odovzdá vedúcemu prevádzky, alebo ním poverenému pracovníkovi písomný doklad alebo tovar, ktorého chybu reklamuje, musí byť táto v zázname o reklamácii výslovne uvedená. Kópiu záznamu obdrží spotrebiteľ.

 

ČLÁNOK 3 
Postup pri vybavovaní reklamácie

 

 1. O reklamácii chýb uvedených v Čl. 2 ods.2 musí rozhodnúť vedúci prevádzky, alebo ním poverený pracovník ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní.
 2. Ak zistí vedúci prevádzky, že reklamácia je opodstatnená, vybaví ju neodkladne sám, pokiaľ možno vyhovieť požiadavke spotrebiteľa v celom rozsahu. Ak nebude možné reklamáciu vybaviť ihneď , organizácia je povinná vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní.
 3. V prípade, ak nie je možné reklamáciu vybaviť ihneď alebo ak považuje zodpovedný zamestnanec reklamáciu za neopodstatnenú, spíše tento zamestnanec so spotrebiteľom záznam o reklamácii.

 

ČLÁNOK 4 
Spolupráca spotrebiteľa pri vybavovaní reklamácie

 

 1. Je potrebné, aby spotrebiteľ poskytol pracovníkom prevádzky potrebnú spoluprácu k vybaveniu reklamácie, najmä podal potrebné informácie, tykajúce sa poskytnutej služby. Ak si vyžaduje povaha veci, spotrebiteľ umožní pracovníkom prevádzky prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na jeho ubytovanie, aby sa mohli presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.

ČLÁNOK 5 
Nároky z reklamácie

A. Stravovacie služby
Chyby poskytnutých jedál a nápojov sa považujú za chyby neodstrániteľné. Spotrebiteľ má právo požadovať výmenu jedál a nápojov alebo vrátenie zaplatenej čiastky.

B. Ubytovacie a ďalšie služby
Spotrebiteľ má právo vyžadovať bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb, a to :

 • výmenu chybného vybavenia izby alebo
 • zľavu zo základnej ceny izby alebo
 • zrušenie zmluvy

 

C. Doplnkový sortiment
Zodpovednosť za chyby predaných vecí u doplnkového sortimentu sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo:

 • na bezplatné, včasné a riadne odstránenie chýb
 • výmenu tovaru, ak predaný tovar nebol ešte použitý

 

Ak ide o chybu, ktorú nie je možné odstrániť, má spotrebiteľ právo:

 • na výmenu tovaru alebo
 • na odstúpenie od zmluvy

 

ČLÁNOK 6 
Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania vedúcim hotela.

Stará Lesná, 31.1.2013

Dovjaková Božena
vedúca KC Academia